برای نامگذاری ترکیبات یونی و مولکولی باید ابتدا به چند موضوع مسلط شوید. اولا باید بتوانید تشخیص بدهید که ترکیب مورد نظر مولکولی است یا یونی. چون روش نامگذاری هرکدام از آنها متفاوت است.

اگر ترکیب مورد نظر فقط از عناصر غیر فلزی درست شده باشد آن ترکیب مولکولی است. ولی اگر ترکیبی از فلز و نافلز باشد به احتمال زیاد ترکیب یونی خواهد بود. دومین مطلبی که باید بدانید این است که هر عنصر چند نوع یون و با چند بار مثبت یا منفی تولید میکند. بعد از اینکه این مفاهیم را آموختید میتوانید از طریق لینک زیر فیلم آموزش نامگذاری ترکیبات یونی و مولکولی را مشاهده کنید که برگرفته از کلاس آنلاین شیمی آقای مهندس بهروز می باشد.

جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجا کلیک کنید.

g4

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

g2

ثبت نام در کلاس آموزش آنلاین شیمی مهندس بهروز

g2

tablig