* پرتوهای نور خورشید
- نور خورشید شامل گستره بسیار بزرگتری نسبت به نور مرئی است.
- پرتوهای نور خورشید از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی بوده و با خود انرژی حمل میکنند.
* گستره نور مرئی
- گستره محدودی از نور که چشم ما قادر به دیدن آن است را گستره مرئی نور میگویند.
- گستره نور مرئی شامل رنگهای سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش میباشد.

* مقایسه انرژی، طول موج و تغییر جهت رنگهای تشکیلدهنده نور مرئی و امواج الکترومغناطیسی
- مفهوم طول موج: فاصله بین دوقله متوالی را در یک موج، طول موج میگویند.
- مفهوم جهت گیری (انحراف): به هنگام عبور امواج الکترومغناطیسی از یک منشور شیشه ای، مسیر آنها تغییر جهت میدهد. میزان این تغییر جهت به طول موج امواج بستگی داشته و با آن رابطه عکس دارد.
- رابطه بین طول موج و انرژی پرتوهای خورشیدی:
← طول موج: امواج رادیویی >ریزموج ها >پرتوهای فروسرخ >نور مرئی >پرتوهای فرابنفش >پرتوهای ایکس
>پرتوهای گاما 
← انرژی: امواج رادیویی < ریزموج ها < پرتوهای فروسرخ < نور مرئی < پرتوهای فرابنفش < پرتوهای ایکس< پرتوهای گاما
- رابطه بین طول موج و تغییر جهت نور سفید:
←  تغییر جهت: سرخ < نارنجی < زرد < سبز < آبی < نیلی < بنفش
طول موج: سرخ > نارنجی > زرد > سبز > آبی > نیلی > بنفش

- سرعت تمام امواج الکترومغناطیسی در خلاء یکسان بوده و حدودا برابر  108 *3  میباشد.

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

joda1

ثبت نام در کلاس آموزش آنلاین شیمی
joda1


tablig