برای محاسبات سریع در مسائل استوکیومتری شیمی نیازمند استفاده از کسرهای پیش ساخته هستیم.

برای جواب دادن سریع به تستهای کنکور میتوانید از کسر پیش ساخته زیر استفاده کنید:

رابطه بین مول ، جرم ، تعداد مولکول و حجم گاز در شرایط استاندارد در این کسر پیش ساخته به راحتی قابل استفاده است.