•چند نکته از فصل اول شیمی یازدهم:

عناصر جدول تناوبی را براساس رفتار آنها میتوان در سه دسته جای داد:
1. فلزات:

  • فلزات معمولا در سمت چپ و در وسط جدول دوره ای قرار دارند.
  • بیش از 80 % عناصر مانند عناصر گروه اول (فلزات قلیایی)، گروه دوم (فلزات قلیایی خاکی)، واسطه (عناصری که زیرلایه d آنها در حال پر شدن است) و  عناصر دیگری مانند آلومینیوم، قلع، بیسموت و ... فلز هستند.
  • ویژگیهای مشترک فلزات: رسانایی الکتریکی و گرمایی بالا، جلاپذیری و داشتن سطحی براق و درخشنده، قابلیت چکشخواری و شکل پذیری (بر اثر ضربه خرد نمیشوند بلکه تغییر شکل میدهند)،قابلیت مفتول و ورقه ورقه شدن، چگالی بالا، نقطه ذوب و جوش بالا (اغلب)
  • معمولا فلزات یک تا سه الکترون از دست میدهند و به کاتیون تبدیل میشوند (فلزات اصلی یا همان فلزاتی که زیر لایه p و s  آنها در حال پر شدن است با این عمل به آرایش پایدار گاز نجیب قبل از خود میرسند).

2. نافلزات:

  • نافلزات معمولا در سمت راست جدول دورهای قرار دارند.
  • بیشتر نافلزات مانند نیتروژن، اکسیژن، فلوئور و کلر در دمای اتاق و فشار 8 اتمسفر به صورت گاز هستند.
  • برخی از ویژگیهای مشترک نافلزات: عدم رسانایی مناسب برای گرما و برق (معمولا)، جلاناپذیری و داشتن سطح غیربراق (معمولا)، شکنندگی در حالت جامد و نیز عدم قابلیت چکش خواری و مفتول شدن، چگالی پایین (اغلب)، نقطه ذوب و جوش پایین (اغلب)
  • نافلزات تمایل دارند که با دریافت الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود برسند.


3. شبه فلزات:
خواص فیزیکی شبه فلزات بیشتر شبیه فلزات بوده، در حالی که رفتار شیمیایی آنها همانند نافلزات است.
شبه فلزات در گروههای 13 تا 17 جدول تناوبی جای دارند.
در گروههای 13 تا 17 جدول دوره ای، عناصری که شماره دوره یا تناوبشان از عدد یکان شماره گروهشان یکی کمتر است (عناصر موجود در گروه 13 و تناوب دوم، گروه 14 و تناوب سوم، گروه 15 و تناوب چهارم، گروه 16 و تناوب پنجم و گروه 17 و تناوب ششم) همگی شبه فلز هستند.

هشت عنصر بور B تلوریمTe، آنتیموان Sb  ، آرسنیک As، ژرمانیمGe ، سیلسیمSi استاتین At و پولونیمPo شبه فلز هستند.

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp