اکسیدهای فلزی محلول در آب را اکسیدهای بازی و اکسیدهای نافلزی محلول در آب را اکسیدهای اسیدی می نامند، زیرا از واکنش آنها با آب به ترتیب باز و اسید تولید میشود.
- تنها هشت اکسید فلزی (از گروه اول و دوم) در آب انحلالپذیر بوده و تولید باز میکنند. ← سایر اکسیدهای فلزی تولید باز نمیکنند.

اغلب اکسیدهای نافلزی در آب حل شده و تولید اسید میکنند، ولی تعداد معدودی اکسید نافلزی مانند CO , NO نمیتوانند در آب تولید اسید کنند و در نتیجه اکسید اسیدی به شمار نمیروند.

اکسیدهای بازی : Li2O ،Na2O ،K2O ،Rb2O ،Cs2O ،CaO ،SrO ،BaO

اکسیدهای اسیدی: N2O5 ،NO2 ،SO3 ،SO2 ،CO2

اثرات برخی اکسیدهای فلزی و غیر فلزی:
را به عنوان اکسید فلزی، برای افزایش بهره وری در (CaO) برخی کشاورزان کلسیم اکسید یا آهک کشاورزی به خاک می افزایند، زیرا افزودن این نوع مواد به خاک سبب میشود تا مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر کند. همچنین از کلسیم اکسید برای کنترل میزان اسیدی بودن آب دریاچه استفاده میشود.
بر اثر افزایش مقدار اکسید نافلزی کربن دی اکسید در آب دریاچه، خاصیت اسیدی آب افزایش پیدا کرده و در نتیجه زندگی آبزیان (از جمله مرجانها) که وابسته به میزان اسیدی بودن آب است به خطر میافتد.